Stan organizacyjny - r. poznański z sub. gnieznieńskim (cechy)